Dziś, dokładnie w Mikołajki, wspólnie z liniami Air France i KLM startujemy z fantastyczną akcją i konkursem, w którym do zdobycia są iPad, kultowy tablet Apple’a oraz kilkadziesiąt gratisowych zaproszeń do Disneylandu pod Paryżem, które trafią w ręce fanów strony eSKY.pl – Internetowe Centrum Podróży na Facebooku. Akcja trwać będzie do 22. grudnia. Dzień później wyłonimy zwycięzców.

Nagród jest wiele, wyjaśniamy więc pokrótce, jakie prezenty i atrakcje czekają uczestników naszej przedświątecznej akcji. Zaś niżej publikujemy regulamin konkursu w całości.

1. A zatem każda osoba, która dokona w serwisie eSKY.pl rezerwacji biletu lotniczego linii Air France w okresie 6. do 22. grudnia, otrzyma od nas kupon rabatowy o wartości 100 złotych na następny bilet lotniczy, który będzie nabywać.

2. Wszystkie osoby które skorzystają z promocji, czyli zakupią bilety linii KLM czasie opisanym w punkcie 1. , wezmą udział w świątecznym losowaniu prezentu specjalnego, odtwarzacza iPad.

3. Dodatkowo dla osób, które zarezerwują bilety linii Air France do Paryża w okresie od szóstego do dwudziestego drugiego grudnia i jednocześnie są lub zostaną fanami strony eSKY Internetowe Centrum Podróży w serwisie Facebook (tzn. „lubią” tę stronę) mamy 50 darmowych wejściówek do podparyskiego Disneylandu.

Co z tego wynika?

Wynika, że osoba, która zakupi w eSKY.pl bilet lotniczy Air France albo KLM, dostaje nie jeden prezent, czyli kupon rabatowy, lecz szansę na kolejne prezenty, czyli na wygranie iPada oraz jednej z kilkudziesięciu wejściówek do Disneylandu.

Życzymy więc wszystkim wielu wygranych i zapraszamy serdecznie do naszej przedświątecznej zabawy!

A teraz regulamin naszego przedświątecznego konkursu:

REGULAMIN KONKURSU

1.    Postanowienia ogólne

1.1    Organizatorem Konkursu „Odlotowe Święta w eSKY.pl” zwanego dalej „Konkursem” jest firma eSKY sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-600, przy Placu Jagiellońskim 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000184679, posługująca się numerem NIP: 948-19-87-199 zwana dalej Organizatorem. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 grudnia 2010 i trwać będzie do dnia 22 grudnia 2010.

2.    Uczestnicy Konkursu

2.1    Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników, współpracowników oraz członków rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
2.2    Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kod pocztowy w celu realizacji Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia zgodnie z niniejszym regulaminem i w celach marketingowych.
2.3    Wykup rezerwacji biletu lotniczego zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. 5.1, 5.2 i 5.3 jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.4    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz miejscowość na liście laureatów Konkursu, która zostanie opublikowana na stronie www.eSKY.pl/konkurs…

3.    Czas trwania Konkursu

3.1    Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.12.2010 r. i trwa do 22.12.2010 r. włącznie.
3.2    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 23.12.2010 r.
3.3    Dane laureata  zostaną opublikowane 23.12.2010 r. na stronie internetowej www.eSKY.pl/konkurs…
3.4    Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców do dnia 31.12.2010.

4.    Nagrody w Konkursie:

4.1    Nagroda główna – Apple iPad Wi-Fi – Web tablet – A4 1 GHz – Flash: 16 GB – 9.7″ colour TFT ( 1024 x 768 ) – Bluetooth 2.1 EDR, Wi-Fi
4.2    Nagrody dodatkowe:
4.2.1    50 jednodniowych biletów wstępu do Parku Disneyland Paris.
4.2.2    Kupony rabatowe o wartości 100 PLN do wykorzystania podczas jednoczesnej rezerwacji biletu lotniczego i hotelu, poprzez Call Center eSKY.pl, z datą ważności do 31.06.2011.

5.    Zasady Konkursu

5.1    Aby wziąć udział w losowaniu  głównej nagrody należy w okresie od godziny 00:00:01 dnia 6 grudnia 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 grudnia 2010 r. dokonać rezerwacji biletu lotniczego linii lotniczych KLM za pośrednictwem serwisu eSKY.pl. Każdy Uczestnik, który dokona rezerwacji biletu i opłaci w/w rezerwację w okresie obowiązywania promocji, bierze udział w losowaniu głównej nagrody.
5.1.1    Data rezerwacji biletu nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia konkursu określona w pkt. 3.1.
5.1.2    Data opłacenia rezerwacji nie może być późniejsza niż data zakończenia konkursu określona w pkt. 3.1.
5.1.3    Każda rezerwacja niezależnie od liczby pasażerów stanowi jeden głos w losowaniu nagrody głównej.
5.2    Aby otrzymać jednodniowy bilet wstępu do Parku Disneyland Paris, należy w okresie od godziny 00:00:01 dnia 6 grudnia 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 grudnia 2010 r. dokonać rezerwacji biletu lotniczego z Warszawy do Paryża liniami lotniczymi Air France za pośrednictwem serwisu eSKY.pl. Pierwsze 50 osób, które poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.facebook.com/eskypl zgłosi chęć odebrania nagrody- otrzyma darmowy bilet wstępu do Parku Disneyland Paris.
5.3    Aby otrzymać kupon rabatowy o wartości 100 PLN do wykorzystania podczas jednoczesnej rezerwacji biletu lotniczego i hotelu, należy w okresie od godziny 00:00:01 dnia 6 grudnia 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 grudnia 2010 r. dokonać rezerwacji dowolnego biletu lotniczego linii lotniczej Air France bądź KLM za pośrednictwem serwisu eSKY.pl.
5.3.1    Kupon rabatowy przypada na jedną rezerwację biletu lotniczego zgodnie z pkt. 5.3 niezależnie od liczby pasażerów.
5.4    Jeden uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby rezerwacji biletów lotniczych.
5.5    W dniu 23.12. 2010odbędzie się losowanie zwycięzcy nagrody głównej spośród wszystkich Uczestników,  którzy dokonają rezerwacji biletów lotniczych zgodnie z pkt. 5.1
5.6    Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest udokumentowanie przez Uczestnika faktu dokonania rezerwacji biletu lotniczego KLM i jej opłacenia poprzez serwis www.eSKY.pl. W tym celu każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest zachować bilet lotniczy, który stanowi potwierdzenie dokonania i opłacenia rezerwacji biletu.

6.    Zasady przyznawania nagród

6.1    Nagroda główna zostanie przyznana w drodze losowania.
6.2    W dniu 23.13.2010 r. odbędzie się losowanie zwycięzcy spośród wszystkich Uczestników, biorących udział w Konkursie.
6.3    Losowanie odbędzie się w siedzibie Organizatora, przy użyciu komputerowego systemu loteryjnego zawierający aplikację umożliwiającą losowanie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru.
6.4    Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora.
6.5    O wynikach losowania, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie w dniu 23.12.2010 r. po dokonaniu losowania, pod numerem telefonu podanym w formularzu konkursowym. W przypadku trzykrotnego braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda przepada.
6.6    Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy zwycięzców na stronie www.eSKY.pl/ po zakończeniu Konkursu. Na liście publikowane będzie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości zamieszkania zdobywcy nagrody.

7.    Reklamacje

7.1    Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
7.2    Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora.
7.3    Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, adres korespondencyjny.
7.4    Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje przesyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
7.5    Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dnia od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

8.    Postanowienia końcowe

8.1    Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.eSKY.pl/konkurs
8.2    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
8.3    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
8.4    W przypadku jeśli wartość nagród przekracza kwotę podlegającą opodatkowaniu, podatek od wartości przyznanych nagród zostanie opłacony przez Zwycięzcę. Punkt regulaminu reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 35, poz. 173, z późniejszymi zmianami), a zatem stosownie do w/w przepisów i do przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r.).

8.5    Ewentualne spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd właściwy według obowiązujących przepisów.